Christ The King

Địa Chỉ

Christ The King
67 Churchill Ave, Braybrook VIC 3019

Giờ Lễ

Chúa Nhật
3:00 PM (Tuần Thứ Nhất & Ba Hàng Tháng)

Liên Kết

Website

Liên Lạc

Sơ Lucia Phạm Thị Luật
Trưởng Ban Mục Vụ
03 9312 2660
mtheresepham@gmail.com