Our Lady Of Perpetual Help

Địa Chỉ

Our Lady Of Perpetual Help
46A Ballarat Rd, Maidstone VIC 3012

Giờ Lễ

Chúa Nhật
3:00 PM (Tuần Thứ Hai & Tư Hàng Tháng)

Liên Kết

Website

Liên Lạc

Maria Phạm Thu Thanh
Trưởng Ban Mục Vụ
0422 320 891
tammypham1972@hotmail.com