Our Lady Of The Immaculate Conception

Địa Chỉ

Our Lady Of The Immaculate Conception
92 Monash St, Sunshine VIC 3020

Giờ Lễ

Chúa Nhật
12:30 PM
Thứ Bảy
7:30 PM

Liên Kết

Website

Liên Lạc

Anna Nguyễn Thị Vũ
Trưởng Ban Mục Vụ
0430 197 423
vu_1967@yahoo.com.au