Cộng Đoàn Thánh Gioan Hoan

Địa Chỉ

St Joseph
46 Otter St, Collingwood VIC 3066

Giờ Lễ

Chúa Nhật
9:00 AM

Liên Kết

Website · Facebook · YouTube

Liên Lạc

Lm Antôn Nguyễn Ngọc Dũng SDB
Cha Chánh Xứ
0405 633 189
anhduongsdb@gmail.com

Nguyễn Cao Ánh
Trưởng Ban Mục Vụ
0417 379 489
nguyencaoanh2003@yahoo.com.au