Ban Điều Hành

Trưởng Ban Điều Hành
Antôn Trương Tấn Phát
Phó Nội Vụ Phụ Trách Cộng Đoàn (Tạm Thời)
Giuse Nguyễn Đoàn Toàn Thi
Phó Ngoại Vụ Phụ Trách Hội Đoàn
Phêrô Dương Hoàng Hiệp
Thư Ký
Maria Nguyễn Thị Tuyết Mai
Thủ Quỹ
Maria Hồng Ngọc Phương Thanh
Ủy Viên Phụng Vụ & Giáo Lý
Maria Hồ Thị Thanh
Ủy Viên Truyền Thông
Stêphanô Nguyễn Hoàng-Thanh Vũ
Ủy Viên Ẩm Thực
Maria Quách Thị Sáng
Ủy Viên Bác Ái Xã Hội
Anna Đinh Phượng Chi