Các Hội Đoàn

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân

Facebook

Lm Martinô Đinh Trung Hòa SJ
Cha Tuyên Úy
0431 419 468
dhoasj@hotmail.com

Ngô Đình Chiểu
Trưởng Ban Chấp Hành
0411 245 426
ngodinhchieu@hotmail.com

​Dòng Ba Phan Sinh Tại Thế

Giuse Nguyễn Xuân Trường OFM Conv
Cha Tuyên Úy
0434 346 777
friarjosephtruong@hotmail.com

Rosa Nguyễn Thị Toàn
Trưởng Ban Chấp Hành
0401 938 530
rosatoan51@gmail.com

Hiệp Hội Tương Trợ Gia Đình Công Giáo Việt Nam

Website

Lm Giuse Nguyễn Văn Cao SJ
Cha Tuyên Úy
0434 383 070
caovn12@gmail.com

Phạm Ngọc Lâm
Trưởng Ban Chấp Hành
0403 221 680
Inpham.44@gmail.com

Nguyễn Bá Chính
Phó Ngoại Vụ

Hội Bác Ái Cha Trương Bửu Diệp

Lm Antôn Nguyễn Hữu Quảng SDB
Cha Tuyên Úy
0412 560 445
quangsdb@yahoo.com

Maria Đỗ Thị Nhơn
Trưởng Ban Chấp Hành
0433 500 951
nhonthido@gmail.com

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Lm Phêrô Lý Trọng Danh CSsR
Cha Tuyên Úy
0431 030 122
danhtrongly1909@gmail.com

Phạm Thị Tuyến
Trưởng Ban Chấp Hành
0411 506 006
tuyenpham1959@yahoo.com

​Hội Legio Marie

Lm Giuse Phạm Minh Ước SJ
Cha Tuyên Úy
0405 466 276
tuyenuyvsl@gmail.com

Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thống
Hội Trưởng
0421 912 858
thong.van@hotmail.com

Giacôbê Nguyễn Hoàng Sơn
Phó Nội Vụ
0414 786 575
hoangsonnguyen2011@gmail.com

Hội Mân Côi - Brunswick

Lm Antôn Nguyễn Hữu Quảng SDB
Cha Tuyên Úy
0412 560 445
quangsdb@yahoo.com

Vincentê Trần Thanh Quang
Trưởng Ban Chấp Hành
0469 813 264
tran.quang@live.com.au

​Huynh Đoàn Đa Minh

Lm Phêrô Nguyễn Toàn OP
Cha Tuyên Úy
03 9912 6870
secretary@stdominics.org.au

Phêrô Lê Quang Thụy
Trưởng Ban Chấp Hành
0433 832 598
lienhuynhvictoria@gmail.com

Liên Ca Đoàn

Facebook

Lm Giuse Nguyễn Hoàng Trung SJ
Cha Tuyên Úy
0499 228 805
parish@ignatius.org.au

Phêrô Hoàng Quang Minh
Trưởng Liên Ca Đoàn
0403 128 979
quangminhmc@clubtelco.com

Theresa Trần Phương Thảo
Phó Nội Vụ
0411 410 015
thaoptran24@yahoo.com

Giuse Nguyễn Ngọc Anh
Phó Ngoại Vụ
0401 670 784
vanlang812003@yahoo.com

Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Website · Facebook

Lm Antôn Nguyễn Ngọc Dũng SDB
Cha Tuyên Úy
0405 633 189
anhduongsdb@gmail.com

Phêrô Lê Thành Nhân
Liên Đoàn Trưởng
0481 136 999
liendoancttdvn@gmail.com

Liên Minh Thánh Tâm & Ngành Nữ Tông Đồ

Lm Giuse Phạm Minh Ước SJ
Cha Tuyên Úy
0405 466 276
tuyenuyvsl@gmail.com

Hilario Nguyễn Quốc Dũng
Trưởng Ban Chấp Hành
0413 867 934
hilariodung56@hotmail.com

Trương Thị Thành
Phó Ban Chấp Hành
0477 499 578

​Nhóm Giới Trẻ Holy Eucharist

Facebook

Lm Phêrô Lý Trọng Danh CSsR
Cha Tuyên Úy
0431 030 122
danhtrongly1909@gmail.com

Anna Nguyễn Hồng Thắm
Trưởng Nhóm
0415 599 413
thamhouse@gmail.com

Nhóm Trẻ St Joseph Springvale

Facebook

Lm Giuse Nguyễn Xuân Trường OFM Conv
Cha Tuyên Úy
0434 346 777​
friarjosephtruong@hotmail.com

Trần Hoàn Vũ
Trưởng Nhóm
0431 426 400
vu.vastudio@gmail.com

Nhóm Trẻ Tôma Thiện

Lm Phêrô Lý Trọng Danh CSsR
Cha Tuyên Úy
0431 030 122
danhtrongly1909@gmail.com

Gioan Baotixita Châu Xuân Mạnh
Trưởng Nhóm
0426 730 373
manhxchau@gmail.com

Nhóm Trẻ Vinh Sơn Liêm

Lm Giuse Phạm Minh Ước SJ
Cha Tuyên Úy
0405 466 276
tuyenuyvsl@gmail.com

Lê Hannah
Trưởng Nhóm
0424 214 452
hannahkle1995@hotmail.com

​Phong Trào Cursillo

Lm Phanxicô Xaviê Vũ Viết Phương
Cha Tuyên Úy
0423 508 645
phuongvusvd@gmail.com

Phêrô Hoàng Quang Minh
Trưởng Phong Trào
0403 128 979
quangminhmc@clubtelco.com

Phanxicô Đặng Cao Thắng
Phó Phong Trào
0431 567 990
francisdang12@gmail.com

Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót

Lm Giuse Phạm Minh Ước SJ
Cha Tuyên Úy
0405 466 276
tuyenuyvsl@gmail.com

Đôminicô Nguyễn Đình Trị
Trưởng Ban Chấp Hành
0450 868 421

Salesian Youth Club

Facebook

Thầy Phùng Bá Đạt SDB
Thầy Trợ Úy
0407 194 038
dat@salesians.org.au

Martinô Phạm Hải Đăng Steven
Trưởng Nhóm
0491 114 519
stn.pham@gmail.com

Thanh Niên Công Giáo

Facebook

Gioakim Nguyễn Xuân Thinh
Cha Tuyên Úy
0434 289 583
thinh.nguyen@cam.org.au

Cecilia Vũ Thảo
Trưởng Ban Chấp Hành
0402 722 447
thaovu0407@gmail.com

Phêrô Hà Tùng Giang
Phó Ban Chấp Hành
0422 875 177
gtha21@gmail.com