Giới Thiệu

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne được tổ chức thành một đại gia đình trong đó mọi người sống hòa hợp thương yêu và giúp đỡ nhau để:

  • Duy trì và phát triển niềm tin yêu vào Thiên Chúa theo đức tin Công Giáo
  • Bảo vệ và phát huy lòng tôn kính đối với Ông Bà Tổ Tiên
  • Giúp đỡ lẫn nhau và vui sống thuận hòa trong tình huynh đệ

Duy trì phát triển lòng yêu thương dân tộc quê hương và bảo tồn các gía trị tinh thần cũng như văn hóa và ngôn ngữ Việt, đồng thời giúp nhau thích nghi tốt đẹp với xã hội Úc.

Phát huy và khuyến khích tinh thần tự lập và tương trợ lẫn nhau trong Cộng Đồng.

Khuyến khích và thực hiện những công việc bác ái, từ thiện đối với mọi người không phân biệt giới phái, chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ.

Cộng Đồng là một tổ chức thuần túy tôn giáo và không vụ lợi.