Ban Tuyên Úy

Trưởng Ban Điều Hợp
Lm Phêrô Hoàng Kim Huy SDB
Phó Ngoại Vụ
Lm Giuse Nguyễn Hồng Ánh
Phó Nội Vụ Miền Trung Bắc
Lm Giuse Phạm Minh Ước SJ
Phó Nội Vụ Miền Đông Nam
Lm Gioan Baotixita Đặng Nhật Trường CSsR
Phó Nội Vụ Miền Trung Tây
Lm Vincentê Phạm Văn Long CSsR