Ban Tuyên Úy

Điều Hợp Viên
Lm Antôn Nguyễn Hữu Quảng SDB
Thành Viên
Lm Giuse Phạm Minh Ước SJ
Thành Viên
Lm Gioan Baotixita Đặng Nhật Trường CSsR
Thành Viên
Lm Giuse Nguyễn Xuân Trường OFM Conv
Thành Viên
Lm Phêrô Lý Trọng Danh CSsR