Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện

Địa Chỉ

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang
225 Hutton Rd, Keysborough VIC 3173

Giờ Lễ

Chúa Nhật
10:00 AM
12:30 PM
5:00 PM
Thứ Hai
10:00 AM
Thứ Ba
10:00 AM
Thứ Tư
10:00 AM
Thứ Năm
7:00 PM
Thứ Sáu
7:00 PM
Thứ Bảy
3:00 PM
7:00 PM

Liên Kết

Website · Facebook · YouTube

Liên Lạc

Lm Gioan Baotixita Đặng Nhật Trường CSsR
Cha Tuyên Úy
0421 134 027
john04051976@gmail.com

Lm Giuse Nguyễn Xuân Hiếu CSsR
Cha Tuyên Úy
0469 264 761
hieucssr@yahoo.com

Đôminicô Phạm Hòa Hiền
Trưởng Ban Mục Vụ
0432 777 500
hienp2509@yahoo.com