Cộng Đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm

Địa Chỉ

Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm
95 Mt Alexander Rd, Flemington VIC 3031

Giờ Lễ

Chúa Nhật
8:45 AM
11:30 AM
5:00 PM
Thứ Ba
6:30 PM
Thứ Tư
10:00 AM
Thứ Năm
6:30 PM
Thứ Sáu
6:30 PM
Thứ Bảy
6:00 PM

Liên Kết

Website · Facebook · YouTube

Liên Lạc

Lm Giuse Phạm Minh Ước SJ
Cha Tuyên Úy
0405 466 276
tuyenuyvsl@gmail.com

Lm Phêrô Phạm Văn Ái SJ
Cha Tuyên Úy
0426 854 491
tuyenuyvsl@gmail.com

Hilario Nguyễn Quốc Dũng
Trưởng Ban Mục Vụ
0413 867 934
hilariodung56@hotmail.com