Holy Child

Địa Chỉ

Holy Child
227 Blair St, Dallas VIC 3047

Giờ Lễ

Chúa Nhật
9:00 AM (Tuần Thứ Hai Hàng Tháng)
11:00 AM (Tuần Thứ Tư Hàng Tháng)

Liên Lạc

Lm Vincentê Nguyễn An
Cha Chánh Xứ
0411 456 555
vincentaustralia@yahoo.com

Phaolô Nguyễn Đức Mạnh
Trưởng Ban Mục Vụ
0434 845 520
mahnnguyen2611983@gmail.com