St Margaret Mary

Địa Chỉ

St Margaret Mary
51 Mitchell St, Brunswick VIC 3056

Giờ Lễ

Chúa Nhật
5:00 PM

Liên Kết

Website · Facebook · YouTube

Liên Lạc

Lm Antôn Nguyễn Hữu Quảng SDB
Cha Chánh Xứ
0412 560 445
quangsdb@yahoo.com

Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn An
Trưởng Ban Mục Vụ
0412 406 688
smmpparish@gmail.com