St Monica

Địa Chỉ

St Monica
2 Wingfield St, Footscray VIC 3011

Giờ Lễ

Chúa Nhật
9:00 AM

Liên Kết

YouTube

Liên Lạc

Lm Philip Minh Lê Văn Sơn
Cha Chánh Xứ
0403 677 087
sinnamond70@gmail.com