Khóa Giáo Lý Hôn Nhân II Năm 2022

Thứ Bảy 02/07/2022
9:30 AM

đến Thứ Bảy 09/07/2022
5:30 PM

Địa Điểm

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang
225 Hutton Rd, Keysborough VIC 3173

Khoá Giáo Lý Hôn Nhân II Năm 2022 sẽ tổ chức vào hai ngày Thứ Bảy 02/07/2022 và 09/07/2022 từ 9:30 am đến 5:30 pm tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang.

Xin vui lòng ghi danh với:

Chi tiết cá nhân khi ghi danh:

  • Tên thánh
  • Họ và Tên
  • Ngày sinh
  • Số điện thoại
  • Email address