Rước Kiệu & Nghi Thức Khai Mạc - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang IV 2023