Thành Kình Phân Ưu: Cụ Ông Giuse Võ Ngọc Thanh

Chúng con nhận được tin buồn Cụ Ông Giuse Võ Ngọc Thanh là Nhạc phụ của anh Phanxico Xavie Nguyễn Văn An - Chủ tịch Cộng Đoàn St Margaret Mary's - Brunswick, mới được Chúa gọi về.

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne xin gửi Phân ưu.

Kính xin quý Cha, quý Tu sĩ và quý vị cùng hiệp ý cầu cho linh hồn Giuse sớm được hưởng nhan thánh Chúa.