Thư Cảm Tạ Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Tỵ Nạn Chiến Tranh Ukraine & Lũ Lụt NSW và QLD

Kính thưa

  • Quý Cha trong Ban Tuyên Úy, quý Cha và quý Tu Sĩ Nam Nữ,
  • Quý Ban Mục Vụ các Cộng Đoàn,
  • Quý Ban Ngành Đoàn Thể,
  • Quý Cộng Đồng Dân Chúa,

Trong tâm tình tán tụng và tạ ơn Thiên Chúa.

Ban Tuyên Úy và Ban Điều Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne xin cảm tạ và tri ân đến quý Cha, quý Tu Sĩ, quý ban mục vụ các cộng đoàn, ban ngành đoàn thể và cộng đồng Dân Chúa đã quảng đại bằng mọi cách hỗ trợ đáp lại lời mời gọi chia sẻ với những người kém may lành cũng như hợp tác trong mọi sinh hoạt chung của Cộng Đồng, nói lên tinh thần hiệp nhất chia sẻ với các thành phần đau khổ của Giáo Hội hoàn vũ...

Đợt lạc quyên cứu trợ những nạn nhân chiến tranh tại Ukraine và Lũ lụt tại QLD & NSW bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 20 tháng 03 và kết thúc Chúa Nhật Lễ Lá ngày 10 tháng 4 vừa qua.

Chúng con xin báo cáo tổng số tiền lạc quyên như sau:

  • Tổng số tiền đóng góp cho Ukraine đã được chuyển cho Caritas Australia: $49,373.45
  • Tổng số tiền đóng góp cho Lũ lụt đã được chuyển cho St. Vincent de Paul: $45,239.20
  • Tổng số tiền gây qũy: $94,612.65

Hội Caritas và St. Vincent de Paul sẽ gửi giấy khấy trừ thuế đến những quý vị yêu cầu qua email hoặc bưu điện.

Xin Chúa Kitô phục sinh qua lời chuyển cầu của Mẹ La Vang cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam trả công bội hậu cho toàn thể quý vị.

Chân thành trong Chúa Kitô, Mẹ La Vang và các thánh Tử đạo Việt Nam.

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB
Điều hợp viên Ban Tuyên Úy
CĐCGVN TGP Melbourne

Gioan Baotixita Trần Ngọc Cẩn
Trưởng Ban Điều Hành
CĐCGVN TGP Melbourne