Lời Cầu Nguyện Cho Hòa Bình & Công Lý Tại Ukraine

Lạy Thiên Chúa của Hòa bình và Công lý,
Đấng làm thay đổi tâm hồn lòng chai dạ đá
và phá tan sức mạnh của bạo lực,
chúng con xin dâng dân tộc Ukraine cho Chúa.

Nài xin Chúa chở che họ trong cơn túng quẫn;
xin cho họ nhận biết sự sống chứ không phải chết chóc,
tự do chứ không phải nô lệ.

Lạy Cha là Cha của hết mọi người;
và chúng con là anh chị em của nhau.

Xin ban cho chúng con sức mạnh
để sống chân lý của tình yêu,
chọn hòa bình chứ không phải chiến tranh hận thù.

Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con.

Amen.